Test stripe

<script async
  src="https://js.stripe.com/v3/buy-button.js">
</script>

<stripe-buy-button
  buy-button-id="buy_btn_1MqTzeAFZpScn0tYLptPqKFk"
  publishable-key="pk_live_51MnYGBAFZpScn0tYuBmihVgMVSdYxXlBkIpKf3NKJgpKhl4S8B1t9jartzmEWWscSUCElYitXPNkZhdMtHH6yQ1S009hf8Mckq"
>
</stripe-buy-button>